sed

sedは自動処理などを行う上でよく使う。

①標準入力のmikunet bizという文字列を置換。(i => I)

sh-4.2# echo “mikunet biz”
mikunet biz
sh-4.2# echo “mikunet biz” | sed -e “s/i/I/g”
mIkunet bIz
sh-4.2#

②mikunet bizと書かれたファイルの文字列を置換(i オプション)

sh-4.2# cat a
mikunet biz

sh-4.2# sed -i -e “s/i/I/g” a
mIkunet bIz

sh-4.2# cat a
mIkunet bIz
sh-4.2#